گزارش: نفت و گاز تحت تاثیر کوید-19

گزارش

موضوع گزارش:

نفت و گاز بعد از کوید-19 ، تهدید یا فرصت؟؟؟

تنظیم و برگردان: نجمه ایزدی

نفت و گاز بعد از کوید- 19 تهدید یا فرصت؟

:بخشی از مقدمه

- مقدم ه
صنعت نفت و گاز طی 12 سال سومین سقوط قیمت خود را تجربه می کند. پس از دو شوک اول، صنعت دوباره صعود کرد و
تجارت طبق معمول ادامه یافت. اما این دوره متفاوت است. وضع کنونی یک شوک عرضه را با افت تقاضای بی سابقه
و یک بحران جهانی بشردوستانه ترکیب می کند. به علاوه، سلامت مالی و ساختاری این بخش از بحران های قبلی
بدتر است. ظهور منابع شیل، عرضه بیش از حد و بازارهای مالی سخاوتمندانه که از نظم و انضباط در سرمایه غافل
بودند، همگی به بازده ضعیف کمک کرده اند. امروز با وجود قیمت هایی که به پایین تر از 30 سال گذشته رسیده و
تسریع فشارهای اجتماعی، احساس مدیران بر این است که تغییر اجتناب ناپذیر می باشد. بحران کووید- 19 آنچه که
در حال شکل گیری بود را تسریع می کند.
در حالی که عمق و مدت زمان این بحران نامشخص است، تحقیقات ما نشان می دهد که بدون تغییر اساسی، بازگشت
به عملکرد قابل توجه صنعت که در گذشته رواج داشته، دشوار خواهد بود. اکنون این صنعت در مسیر و سرعت
کنونی خود وارد دوره ای شده که با رقابت شدید، واکنش سریع عرضه به رهبری فناوری، کاهش تقاضا، شک و
تردید سرمایه گذاران و افزایش فشار عمومی و دولت در مورد تأثیر بر آب و هوا و محیط زیست تعریف می شود. با
این حال در اکثر سناریوها، نفت و گاز برای ده ها سال در بازار چند تریلیون دلاری باقی خواهد ماند. با توجه به نقش
آن در تأمین انرژی مقرون به صرفه، عدم موفقیت بسیار مهم است. بنابراین چگونگی ایجاد ارزش در حالت عادی
بعدی سوال اساسی است.
برای تغییر الگوی فعلی، صنعت نیاز به کاوش عمیق داشته و در سخت ترین شرایط به نوآوری و عملیات ایمن و
سودآور خواهد پرداخت. برندگان کسانی خواهند بود که از این بحران استفاده کرده تا با جسارت دوباره سبد دارایی
.ها و مدل های عملیاتی خود را تغییر دهند

:برای ادامه مطلب بر روی لینک کلیک کنید

نفت و گاز بعد از کوید- 19 تهدید یا فرصت؟

 

نظرات

نظر دهید

لینک های مهم